!0 goda råd om utrymning

 


1. FUNKTION
Branddörrar är inte bara till för att hindra brandens spridning. Deras viktigaste uppgift börjar redan innan det blir riktigt varmt. I det primära utrymningsskedet är nämligen branddörrar viktiga för att inte farliga rökgaser ska spridas. När människor dör vid brand är det sällan av brandskador utan av giftig brandrök. Det gäller i 8-9 fall av 10. Ett par, tre andetag kan räcka för att man ska förlora medvetandet. Därför är det viktigt att brandsektionerande dörrar är täta och stängda vid brand. Då slipper man få ut brandrök i utrymningsvägen. Lika viktigt är att utrymningen kan gå snabbt via effektiva utrymningsvägar och lätt öppningsbara utrymningslås.

2. BRANDCELL
Med brandcell avses en avgränsad del av en byggnad inom vilken en brand under en föreskriven minsta tid kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden. Brandcellen ska vara avgränsad från byggnaden i övrigt, genom omslutande väggar och bjälklag eller på annat sätt, så att utrymning av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under föreskriven tid.

3. UPPSTÄLLNING
Dörrar till eller i en utrymningsväg ska vara självstängande, men undantag kan göras för mindre utrymmen som normalt hålls låsta; t ex hissmaskinrum, fläktrum och dörrar till bostads- eller kontorslägenheter. Självstängande dörrar får dock förses med uppställ-ningsanordning om den automatiskt stängs när det förekommer brandgaser i dess närhet.

4. DÖRRIGENHÅLLANDE FUNKTION
Branddörren ska ha tillhållning i stängt läge. I annat fall kan vid brand rökgastrycket pressa upp dörren varpå giftiga gaser sprids till utrymningsvägarna.

5. UTRYMNINGSRIKTNING
Dörrarna till eller i en utrymningsväg ska vara utåtgående i utrymningsriktningen och lätt identifierbara som utgångar. Inåtgående dörr får endast användas om de är avsedda för: - Ett litet antal personer, t ex dörrar till bostäder eller gästrum på hotell. - Ett måttligt antal personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, t ex dörrar till klassrum i skolor. - Mindre lokaler. Andra dörrtyper, t ex roter- eller skjutdörrar är tillåtna, om de ger likvärdig säkerhet vid utrymningen som utåtgående slagdörrar.

6. UTAN NYCKEL ELLER REDSKAP
Dörrar till eller i en utrymningsväg ska vara lätt öppningsbara. Dörrar som endast går att öppna med nyckel är tillåtna, om den betjänar ett litet antal personer som kan förväntas ha tillgång till nyckel. Utrymningsvägar från samlingslokaler bör kunna öppnas genom att man enbart trycker på dörren eller öppnar den med ett lättmanövrerat trycke. Dörrar i utrymningsvägar bör vara försedda med anordningar som medger möjlighet för personer att återvända efter passage.

7. NATTLÅSNING
Nyttjaren av lokalen kan dock förstärka intrångsskyddet med godkänd låsenhet under den tid då människor ej vistas i lokalen. Detta under förutsättning att utrymningssäkerheten är tillgodosedd under övrig tid.

8. FÖR VERKSAMHETEN VÄSENTLIG FUNKTION
Reglas utrymningsvägen med nyckel under tiden då lokalen står oanvänd rekommenderas att låset förses med elektrisk kontroll, kopplat till ”en för verksamheten väsentlig funktion”, t ex belysningen. Genom denna elektriska kontroll försäkrar man sig om att utrymningsdörren verkligen låses upp när lokalen åter används.

9. SERVICE OCH UNDERHÅLL
Dörrar i utrymningsvägar är försedda med många detaljer som utsätts för slitage, t ex gångjärn, låsbeslag och dörrstängare. Dörrblad och karm kan också utsättas för omild behandling genom verksamheten i lokalen (transporter mm). Det är därför viktigt att service/underhåll fortlöpande sköts på ett kontrollerat sätt.

10. ANSVARIG
Det åligger lokalens ägare/innehavare att åtgärda defekter i utrymningsvägarna, bl a lås. Skapa därför rutiner för regelbunden funktionskontroll av dessa dörrar. En typgodkänd branddörr är t ex bara godkänd så länge den är rätt monterad och i fullgott skick.