Brandceller


En brandcell är ett utrymme som kan bestå av ett eller flera rum och kunna stå emot brand i en viss tid. Om brandcellen innefattar mer än 2 plan, ska den vara sprinklad (såvida det inte är ett trapphus eller hisschakt).


En brandcellsgräns är m.a.o. en vägg, ett tak eller ett golv som ingår i en brandcellsomslutning och syftar till att begränsa brand- och rökgasspridning.

 

Byggnadens brandklass
Vilken klass brandmotståndet ska ha i väggar, tak och golv beror på vilken typ av byggnad det är. Man delar in byggnader i 3 klasser, BR 1-3.

 

Följande byggnader bör utföras i BR1

  • Byggnad med fler än 2 våningsplan.
  • Byggnad i 2 våningsplan som

- är avsedd för sovande utan lokalkännedom (hotell mm).
- är avsedd för personer som har små förutsättningar att själva utrymma.
- har samlingslokal på övre planet.

 

Följande byggnader bör utföras i BR2

 

Byggnad med 2 lägenheter och där bostadsrum eller arbetsrum finns på vinden.Byggnad med samlingslokal i botten-våningen.Byggnader med en större byggnadsarea än 200 kvadratmeter och som inte är uppdelade med brandväggar.

 

Övriga byggnade får utföras i BR3

 

I en BR1 byggnad ska en brandcell stå emot brand i minst 1 timma och upp till 4 timmar beroende på vilken brandbelastning som finns i brandcellen. I BR2 och BR3 skall den generellt stå emot brand i en halvtimma men i bostad ska den klara 60 minuters motstånd.

Dörrar och fönster får utföras i halva brandklassen mot väggarna, dock lägst 30 minuters motstånd. Detta gäller under förutsättning att det inte nämnvärt påverkar utrymning eller brandspridning.

 

Beteckning på bransektionerande delar

 

Hur en brandcell benämns baseras på vilken funktion den har. Följande beteckningar används:

R - bärförmåga
E - integritet (röktäthet)
I - isolering (värme)
M - mekanisk påverkan (ras mm)
C - automtisk dörrstängnning

samt en tidsfaktor i minuter som talar om hur länge skyddet ska upprätthållas, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter

 

En EI60-C är således en dörr som står emot rök och värme i 60 minuter och som stängs automatisk vid brand eller ska hållas stängd.

 

En brandvägg ska lägst ha beteckningen REI60-M, dvs den ska stå emot brand i minst 1 timma, kunna bära den del som inte brinner lika länge och dessutom tåla att det rasar mot den ena sidan. Tidsfaktorn (60 -360) beräknas utifrån brandbelastning och Brandklass på byggnaden (BR1-3).

 

Vidare gäller olika krav på ytskickt i de olika brandklasserna. Om detta står att läsa i Boverket byggregler, http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/