Utbilda

Utbilda de som ska delta i arbetsmiljöarbetet

 

Den som har till uppgift att medverka i arbetsmiljöarbetet kanske behöver få utbildning i arbetsmiljöfrågor. Det kan ibland räcka med att ha fått erfarenheter genom att ha sysslat med arbetsmiljöfrågor i sitt arbete.

 

Chefer och annan arbetsledning behöver bl.a. känna till regler som har betydelse för arbetsmiljön, vilka risker för ohälsa och olycksfall som olika arbetsförhållanden kan innebära och veta hur människor reagerar i olika situationer. De behöver t.ex. känna till effekterna av hög arbetsbelastning, övertid, kränkande särbehandling, missbruk samt våld och hot. Andra kunskaper kan gälla åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.

 

Alla arbetstagare behöver veta vilka risker som hon eller han är utsatta för i arbetet, så att det går att förebygga sjukdom och olycksfall.

 

Kunskaperna man har behöver hela tiden hållas aktuella.