Larm

Samhällskraven i lagstiftningarna är att de som vistas i en byggnad skall kunna utrymma innan kritiska förhållanden uppstår och att risken för brandspridning till byggnader på grannens tomt skall begränsas.

I detta sammanhang kan brand- och/ eller utrymningslarm vara en viktig del av det fysiska brandskyddet.


I detta fall kan larm betraktas utifrån dess två olika funktioner;

  • Brandlarm avser att påkalla uppmärksamhet när rök eller eld finns i lokalerna.
  • Utrymningslarm avser att påkalla uppmärksamhet kring utrymning innan kritiska förhållanden uppstår.

Exempel där det automatiska brandlarmet och/eller utrymningslarm är ett direkt personskydd för människor kan vara:

- Vårdanläggningar
- Kriminalvård och anstalter där personer är inlåsta.
- Särskilda boenden för personer med vårdbehov
- Hotell med hotellrum i annat än markplan
- Samlingslokaler

I byggnader eller i delar av byggnader där krav på tidig upptäckt av brand ställs ska automatiskt brandlarm installeras. Detektering ska, där så är möjligt, ske med hjälp av rökdetektorer. Systemet ska ge signal till bemannad plats då personer finns i byggnaden. Signal till bemannad plats innebär att larmet vidarebefordras till kommunens räddningstjänst om inte personal finns tillgänglig på platsen. (Boverket)

Larmöverföring

I brandskyddsdokumentationen skall syftet med brand/utrymningslarmanläggningen framgå. Bygger utrymningssäkerheten eller skydd mot brandspridning på Räddningstjänstens medverkan skall brandlarmet larmöverföras till Räddningstjänsten eller bemannad larmcentral.

Automatiskt brandlarm (Text med kursiv stil avser vidarekopplat larm)

Lokaler och rum som behöver förses med brandlarm för att samhällskraven skall uppfyllas skall förses med automatiskt brandlarm i omfattning enligt SBF 110:7

Syftet med larmet är att få en tidig upptäckt av brand för att:

- Tidigt kunna påbörja utrymning.

- Öka chansen att släcka medan branden är liten.

- Att Räddningstjänsten får ett tidigt larm, om vi inte själva kan hantera situationen.

För att utrymningen skall fungera:

Skall personalen veta hur brandlarmet låter samt att omedelbar utrymning gäller vid larm, tills annat meddelas.

Skall personal hjälpa till med information till kunder/gäster/elever/patienter att brandlarmet har löst ut och omedelbar utrymning gäller (personer som inte kan ta sig ut själva måste få hjälp).

Skall alla nödutrymningsvägar vara lätt öppningsbara och ej blockerade.

För att tidigt kunna släcka en mindre brand:

Skall man ha några lämpliga och utsedda personer som lär sig hur brandlarmsanläggningen fungerar (Anläggningsskötare) samt är väl förtrogna med befintlig släckutrustning.

Dessa personer skall kunna:

Läsa av centralapparaten och med hjälp av orienteringsplanen lokalisera detektorn som larmar (i mindre anläggningar kan det gå fortare att omedelbart kolla igenom samtliga utrymmen).

Vid brand bedöma om man kan släcka själv, annars om möjligt stänga till brandrummet och övergå till utrymning samt lotsa in Räddningstjänsten.

Vid ej brand (falskt larm) lokalisera larmande detektor (en lite röd indikeringslampa lyser på de flesta detektorer när de larmar) och i detta fall stänga av larmdonen (larmdon från) på centralapparaten, avbryta utrymningen samt ringa larmcentralen och meddela vad som har hänt. Räddningstjänsten kommer i detta fall ändå att komma för att konstatera samt återställa larmet, men kan slå av på takten och minska resurserna.

Om ingen larmande detektor hittas får inte larmdonen slås av innan alla utrymmen i byggnaden har kontrollerats!

Larmet skall alltid återställas av Räddningstjänsten!

Utrymningslarm

Aktivering av utrymningslarm kan ske enligt två alternativa principer.

- Automatisk aktivering via detekteringssystem kombinerat med manuell aktiveringsmöjlighet

- Enbart manuell aktivering

Valet av alternativ måste ske utifrån en analys av det aktuella utrymningslarmets syfte och funktion. Utrymningslarm skall ha hörbarheten av minst 65 dB(A) i samtliga lokaler som larmet betjänar. Där människor sover skall hörbarheten vara minst 75 dB(A) vid huvudkudden. Vid hög bakgrundsljudnivå skall hörbarheten vara minst 10 dB(A) högre.

Talat meddelande

I samlingslokaler där ≥150 personer beräknas vara bör talat meddelande alltid användas. I publika lokaler där det förekommer musik eller annat ljud med hög volym måste ett utrymningslarm kombineras med andra åtgärder för att ett meddelande ska uppfattas t.ex. i diskotek, danslokaler, spelhallar, kasinon, konserthallar etc.

Exempel på lämpliga åtgärder när utrymningslarmet aktiveras kan vara:

- Normalbelysningen tänds automatiskt.

- Ljudet från musikanläggningar stängs automatiskt av.

- Rökmaskin stängs automatiskt av.

Utrymningsmeddelande ska alltid innehålla följande tre delar:

- Begäran om uppmärksamhet.

- Information om vad som har hänt.

- Instruktion om vilken åtgärd som ska vidtas.

Utrymningsmeddelandet ska upprepas kontinuerligt tills utrymningslarmet återställs via centralutrusningen eller manövertablån. Meddelandet ska alltid anges på svenska. För publika utrymmen ska meddelandet upprepas på engelska. Beroende på lokala förhållanden kan meddelandet även behöva anges på andra språk.

Kontroll.

Automatiska brandanläggningar och utrymningslarm skall internkontrolleras regelbundet. Det är anläggningsägaren som är ansvarig för att kontroller utförs. Den interna kontrollen skall utföras så ofta som anges i till anläggningen tillhörande dokumentation eller så ofta som behövs för att anläggningen skall anses ha tillförlitlig funktion. En äldre anläggning behöver troligtvis kontrolleras oftare än en nyare anläggning.

Kontrolljournal ska finnas där utförda kontroller, provningar, driftstörningar och eventuella förändringar finns noterade.

Månadskontroll (ej krav)

Automatiska brandlarm ska provas minst en gång per månad där prov av centralutrustningens indikeringar och funktioner enligt skötselinstruktionen utförs samt kontroll av batterier och strömförsörjning.

Kvartalskontroll

För utrymningslarm ska ett fullständigt funktionsprov med angivande av utrymningslarm i hela byggnaden utföras minst en gång per kvartal.

Årskontroll

Larmet ska revisionsbesiktas en gång per år med högst 15 månaders mellanrum eller enligt gällande avtal med räddningstjänsten. Ska utföras av certifierad firma.

Källdata: Boverkets byggregler

Svenska brandförsvarsföreningen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se