Uthyrning av rum

Om man ska hyra ut mer än 4 rum eller ta emot fler än 8 gäster ska kommunens bygglovsavdelning kontaktas samt tillstånd från polisen erhållas (Lagen om hotell- och pensionatrörelse). Om verksamheten omfattar färre rum/gäster gäller samma lag men inget krav på tillstånd från polisen.
Kontakta Stadsbyggnadskontoret i aktuell kommun för besked.

Varje rumsuthyrare är ansvarig för att verksamheten/byggnaden har ett skäligt brandskydd vilket oftast innebär att det finns larm, brandsläckningsutrustning och skyltade utrymningsvägar. Dimensionering och utrustning görs utifrån varje enskilt fall. Kräver verksamheten bygglov (se ovan) ska brandskyddsdokumentation upprättas. Kontakta Räddningstjänsten i aktuell kommun.
Se även Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse.

Skriftlig information om brandskyddet bör finnas och överlämnas till hyresgästen inför uthyrningen. Denna information bör också kvitteras och kan förslagsvis finnas som en post i uthyrningskontraktet. Se exempel på utformning enl nedan. Beroende på rummets/lokalens storlek och utformning kan givetvis formuleringarna variera.

Brandregler för XXXXXXX – att studera inför uthyrning av rum eller lokal.

Ansvar ägare

Enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) kap 2 § 3 svarar ägare eller/och innehavare för att det i byggnaden finns en skälig brandsäkerhet för de som verkar och vistas i byggnaden. Det ankommer på fastighetsägare att delge arrangör de regler och förutsättningar som gäller för tillfällig förläggning. Fastighetsägare skall se till att brandtekniska installationer är i funktion.

Ansvar arrangör/värd

Den som arrangerar en tillfällig förläggning ansvarar helt för säkerheten under den tid som arrangemanget omfattar. Detta innebär att arrangör skall ta del av och förstå de regler och anvisningar som gäller för förläggning i aktuell lokal/byggnad.

Arrangör skall ha den kunskap och erfarenhet som motsvarar ansvaret och skall därför ta del av de regler och instruktioner som denna folder innehåller. Detta innebär att arrangören skaffar tillfredsställande kunskap om lokalens;

• Brand- och utrymningslarm

Lokalisera larmcentral och läs instruktioner gällande handhavande av larmet (finns i huvudbyggnad, hall plan 1 vid larmcentral).

• Brandredskap

Brandredskap i form av handbrandsläckare eller inomhus- brandposter finns lättillgängliga och lätt identifierbara genom skyltning. Se utrymningsplan för placering. Kontrollera att brandredskapen finns på avsedd plats och att handbrandsläckare är trycksatta (att manometernålen befinner sig på grönt fält).

• Utrymningsvägar

Det finns ett antal utrymningsvägar på varje våningsplan i varje fastighet. Dessa går ibland via fönster ut på brandstege. Utrymningsvägarna är utmärkta med skylt och utmarkerade på utrymningsplanerna som finns uppsatta på flertal ställen i respektive byggnad. Kontrollera att utrymningsvägar är fria från gods och utrymningsdörrar/ fönster är lätt öppningsbara inifrån utan redskap.

• Återsamlingsplats

Lokalisera återsamlingsplatser.

• Beläggning

Kontrollera att antal gäster i varje sovrum inte överstiger antal bäddar och att alla gäster finns registrerade i liggare.

Information till boende (första dagen)

Informera muntligt alla gäster om larm, brandredskap, utrymningsvägar och återsam-lingsplatser samt om;

• Öppen spis

Eldning får endast ske i Herrgården under tillsyn. Använd gnistgaller. Innan avresa, kontrollera att askan är släckt och bär ut den till plåtkärl vid grillutrustning. Lägg på avsett lock.

• Rökning

Får endast ske utomhus. Lägg fimpar i därför avsedda behållare.

• Matlagning

Får endast utföras i kök. Kontrollera att alla plattor, ugnar och kaffebryggare är avslagna efter matlagning och innan avfärd.

• Sophantering

Brännbart material såsom sopsäckar, kartonger o dyl skall placeras i därför avsedda kärl placerade vid handikapprampen vid huvudbyggnaden. Lägg inget glödande, rykande eller utbrunnet gods i tunnorna. Dessa läggs, efter vatten- begjutning, i plåtkärl vid grillutrustning. Lägg på avsett lock.

• Grillning

Får endast ske på därför avsedd plats och med avsedd utrustning. Finns att hämta vid röda annexet. Efter användning, rengör utrustning från kol och aska och återställ utrustning till avsedd plats. Lägg askan, efter vattenbegjutning i plåtkärl vid grillutrustning. Lägg på avsett lock.

• Brandfarligt gods

Hantering av brandfarlig vara får ej förekomma (T-sprit, lacknafta, thinner, gasol etc.)

• Levande ljus

Öppen låga får ej förekomma utan bevakning. Se till att god luftväxling finns kring levande ljus. Placera inga ljus på TV-apparat eller nära varm plats. Släck ljusen när rummet lämnas.

• Parkering

-uppställning av husvagnar och husbilar får ej göras närmare fasad än minst 8 m.

-parkering av fordon får ej utgöra hinder för framkomligheten för räddningsfordon.

Information till första Räddningsstyrka på plats

Arrangör skall kunna hantera utrymning själv. Då Räddningstjänsten larmats skall personal som arrangerar förläggning möta första räddningsstyrka vid infarten och bör då lämna följande uppgifter:

• Vad som hänt

• Hur många personer som finns kvar i utrymd byggnad

• Var återsamlingsplats för utrymmande är

• Ritning över aktuellt våningsplan, med information var förläggning sker.

Kontaktpersoner:

Telefonnummer: