Brandfarliga/explosiva varor

 

Definition:

Med brandfarligt fast ämne avses fasta ämnen (eller blandningar) som är lättbrännbara eller som kan förorsaka eller bidra till brand genom friktion.
Lättbrännbara fasta ämnen är pulverf ormiga, korniga eller pastaartade ämnen eller blandningar, som är farlig a om de lätt kan antändas genom en kortvarig kontakt med en tändkälla, t.e x. en brinnande tändsticka, och lågan snabbt sprider sig.

Med brandfarlig vätska avses en vätska som har en flampunkt som inte överstiger 93 °C.
Med brandfarlig gas avses en gas eller gasblandning som kan antändas i
luft vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa (1,013 bar).


Brandfarliga varor
brandfarliga gaser,
brandfarliga vätskor, och
brandreaktiva varor.

 

Explosiva varor

explosiva ämnen och blandningar,

explosiva föremål, och

ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.
 

Klassning av byggnad där hantering med brandfarlig vara sker:

A-Byggnad

Byggnad där människor bor samt byggnad i vilken vanligen vistas människor som saknar anledning att
känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor t ex bibliotek, skola

B-Byggnad

Byggnad i vilken vanligen endast vistas människor som kan förutsättas känna till förekommande
hantering av brandfarliga gaser eller vätskor.

C-Byggnad

Byggnad där människor vanligen inte vistas
 

Krav på tillstånd vid mängder utöver vad som anges nedan

 Typ av hantering Volym (liter)
Gas Kl 1 + 2 + 3 - vätska
(total volym)

Kl 3-vätska för

uppvärmning el.

elproduktion

 Yrkesmässig, vid publik

 verksamhet

Utomhus 60*
Inomhus 2
100 10000

 Övrig yrkesmässig

 inomhus

 250 500 10000

 Övrig yrkesmässig

 utomhus

1000 3000 50000

 Förvaring i mark,

 yrkesmässig

 eller per hushåll

0 1000 -

 Inom- och utomhus,per

 hushåll för hushållets

 behov

Gasol 60
Annan brandfarlig 
gas 10
100 10000

* Avser att såväl gasflaskan som förbrukningsapparaten står utomhus.
 

Lag om brandfarliga och explosiva varor utfärdad den 1 juli 2010.

Aktsamhetskrav

6 § Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Utredningskrav
7 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om konsekvensernaav sådana händelser.

Kompetenskrav
8 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska ha den kompetens eller tillgång till den kompetens som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas egenskaper.

Föreståndarkrav
9 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhets- krav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.......Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Byggnads-, anläggnings- och anordningskrav
10 § Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor ska vara inrättade på ett betryggande sätt med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en explosion. De ska också vara placerade så att motsvarande krav uppfylls i förhållande till omgivningen. Detta gäller också områden med sådana byggnader, anläggningar och anordningar.

Förvarings- och förpackningskrav
11 § Olika slag av brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras eller förpackas tillsammans eller med andra varor om risken för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand eller explosion, därigenom ökar i mer än ringa omfattning.

Godkännandekrav
12 § För att en explosiv vara ska få släppas ut på marknaden ska den ha bedömts överensstämma med vad som ska godtas enligt bestämmelser som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, om det inte finns sådana bestämmelser, ha godkänts av den myndighet som regeringen bestämmer.

Spårämneskrav

13 § Explosiva varor som består av sprängämnen i flexibel eller elastisk bladform eller av andra plastiska sprängämnen får föras in i och ut ur landet eller hanteras här endast om sprängämnena är märkta med spårämnen så att varorna ska kunna upptäckas.

Informationskrav
14 § Den som tillverkar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor till Sverige, eller släpper ut sådana varor på marknaden ska genom märkning eller på annat sätt lämna de uppgifter om varorna som är av betydelse för att bedöma brand- eller explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en explosion eller för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Överlåtelsekrav
15 § Explosiva varor får överlåtas eller överlämnas endast till den som har rätt att hantera explosiva varor av det slag och i den mängd som överlåtelsen eller överlämnandet avser.