Organisation & ansvar

Det yttersta ansvaret för brandskyddet ligger på den som är ansvarig för verksamheten. Denna person kan till sin hjälp skapa en brand-skyddsorganisation vars ansvar och uppgift är att planera, utföra och följa upp brandskydds-arbetet.

 

Brandskyddsorganisation kan bestå av en eller flera funktioner / personer med olika arbetsuppgifter beroende på organisationens storlek, verksamhet och behov. Nedan finner du exempel på dessa.

 

Det är viktigt att det finns en namngiven person som är brandskyddsansvarig men i övrigt kan organisationen utformas och funktionerna benämnas efter egna önskemål.

 

För att klargöra ansvarsförhållande görs en beskrivning av de olika funktionerna med arbets-uppgifter, ansvarsområden och befogenheter. Den skall också innehålla de delegationer som behövs.

 

Brandskyddsorganisationen och dess uppgifter ska vara känd av alla inom verksamheten.   Det är inte bara personerna i brandskyddsorganisationen som skall arbeta med brandskyddet. Målet, som också är formulerat i brandskyddspolicyn, är att alla som finns i verksamheten aktivt skall arbeta för att upprätthålla brandsäkerheten.

 

För den lilla verksamheten med få anställda kan den brandskyddsansvarige utgöra hela brandskyddsorganisationen.

 

För den medelstora verksamheten kan organisationen kompletteras med brandskydds-kontrollanter och för den stora verksamheten, med många anställda och flera avdelningar, kan det vara nödvändigt att det på varje funktion är flera personer som delar på arbetsuppgifterna eller utövar funktionen på sina respektive avdelningar eller enheter.

 

Verksamhetsansvarig är företagets VD och där vilar det yttersta ansvaret för all verksamhet och därmed också brandskyddet. Verksamhets- och Brandskyddsansvarig kan i mindre organisationer vara samma person men i medelstora eller stora organisationer bör den operativt brandskyddsansvarige vara en annan person.

 

Brandskyddsansvarig ska tillse att policyn och dess efterverkningar i form av utbildningar, regler, rutiner etc följs. Det är också den brandskyddsansvarige som ser till att de andra personerna i den formella brandskyddsorganisationen får de delegationer som de behöver för att fullgöra sina uppgifter.

 

Brandskyddssamordnaren ser till att det systematiska brandskyddsarbetet aktivt fortlöper. Till handläggaren (BSS) skall den ansvarige (BA) delegera befogenheter att kunna genomföra nödvändiga åtgärder för att upprätthålla brandskyddet. Det kan t ex handla om möjligheter att investera i det tekniska brandskyddet, genomföra utbildningar eller förändra regelverk och rutiner.

 

Brandskyddskontrollanten följer upp att de olika delarna i brandskyddet fungerar. Det kan vara t ex utrymningsskyltar, brandlarmsanläggningar och handbrandsläckare. För att underlätta arbetet bör det finnas ett upprättad dokumentation som innefattar de anläggningar och den utrustning som bör kontrolleras. Se även rubrik Kontroll & underhåll.

 

Brandskyddskontrollanten kan i sin uppgift jämställas med skyddsombudet eller arbetsplatsombudet. Brandskyddsombudet skall samla in synpunkter på brandskyddet som personalen har och bearbeta dessa. Brandskyddsombudet skall också hantera tillbudsrapportering vid brandtillbud så att verksamheten hela tiden arbetar för att dra lärdom av inträffade händelser så att risken för att de skall inträffa igen minskar.