Sprinkler

 

Sprinklerns uppgift är att automatiskt släcka eller kontrollera en brand så att den inte sprider sig utanför brandrummet. Det ska ske så tidigt som möjligt så att det inte hinner uppstå förhållanden som är kritiska för utrymning och för att minimera svåra egendomsskador.

 

Fram till 1980-talet installerades sprinklersystem nästan uteslutande för att skydda mot egendomsbränder, i första hand fabriker och lagerbyggnader.

 

Efter ett antal svåra brandkatastrofer i USA med flera hundra döda, började man utveckla system som även kunde tillgodose personsäkerheten (s.k. boendesprinkler). Internationell statistik visar över de gångna åren att sprinklerskyddade byggnader har ett avsevärt bättre brandskydd jämfört med osprinklade byggnader, samt att systemen bidrar till avsevärt färre döda vid bränder.

 

Funktion

Alla sprinklerhuvuden är anslutna till ett rörnät, installerat i taket eller dolt ovan undertaket. Rörnätet är normalt vattenfyllt och utgår ifrån en sprinklercentral. Vattnet kommer från det kommunala vattensystemet, egen sprinklerbassäng eller en kombination av dessa.

 

Varje sprinklerhuvud innehåller en mindre "ventil" som hålls på plats av ett värmekänsligt element. När det uppstår en brand under sprinklersystemet höjs temperaturen och det värmekänsliga elementet upphettas. Vid en förutbestämd temperatur faller det bort och skjuter iväg ventilen. Vattnet fördelas sedan jämt över den brinnande ytan under sprinklern och släcker eller kontrollerar branden.

 

Sprinklerhuvudena aktiveras enbart på temperaturhöjningen, så risken för onödiga aktiveringar är i stort obefintligt. Dessutom, när en brand uppstår kontrollerar sprinklerna snabbt branden, så att en mindre mängd rök produceras.

 

Endast de sprinklerhuvuden som är placerade närmast branden aktiveras och avger vatten.

 

Vattensprinkler angriper oftast en brand innan den växt sig så stor att man närmar sig ett kritiskt läge för branden. Normalt innebär det att enbart två till tre sprinklerhuvuden aktiveras för att kontrollera eller släcka branden.

 

Traditionella sprinklersystem används som ett egendomsskydd inom ex.vis. industrin, varulager eller köpcenter och mer än 100 års internationell och nationell erfarenhet visar på att sprinkler kontrollerar eller släcker branden i 98 % av fallen. Detta är bättre än någon annan känd brandskyddsåtgärd.

 

Ekonomi

Att installera ett sprinklersystem kostar ofta mindre än 1 % av den totala byggkostnaden. Det totala priset per kvm för en boendesprinkleranläggning inklusive material och installation, där det kommunala vattnet klara kraven på flöde och tryck, hamnar inom 200-250 kronor. För en industrisprinkleranläggning blir motsvarande pris cirka 300-350 kronor per kvm förutsatt att flöde och tryck finns tillgängligt från det kommunala nätet.

 

Det innebär dessutom ofta möjligheter att göra besparingar på andra brandskyddstekniska åtgärder, vilket då troligtvis medför att nettokostnaden för byggnadens totala brandskydd blir lägre samtidigt som man får en avsevärt bättre brandskyddsstandard.

 

Läs mer på Sprinklerfrämjandets hemsida