Arbetsmiljöarbete allmänt


Enligt arbetsmiljölagen skall det på varje arbetsplats bedrivas ett Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM). Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS) 2001:1 är den tvingande föreskrift som visar hur detta arbete ska bedrivas. Ett flertal studier har visat att föreskriften inte fungerar tillfredsställande vilket, vid ett tillbud, kan få allvarliga konsekvenser för personal eller besökare men även rent juridiskt för de som är ansvariga för verksamheten.

 

I en mycket uppmärksammad dom i vår fälldes två chefer i Krokoms kommun för arbetsmiljö-brott. Tingsrätten i Östersund ansåg att de bägge cheferna var ansvariga för att en medar-betare blev djupt deprimerad och tog sitt liv. Läs mer...

Det Systematiskt Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten. Om eller när arbetsgivaren gör bedömningen att det saknas kompetens eller resurser för SAM inom den egna verksamheten ska hjälp från sakkunnig anlitas, vanligtvis från professionell företagshälsovård eller andra aktörer med sakkunskap.

 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. I arbetsmiljölagen anges även att chefer och arbetsledare ska ha kompetens för att klara sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Chefer och arbetsledare kan fördela (delegera) arbetsuppgifter men arbetsmiljöansvaret är alltid arbetsgivarens.

 

För att medarbetare ska kunna ta ansvar för sin arbetsmiljö har medarbetarna rätt till information och kunskap om sin arbetsmiljö, om vilka risker som finns och hur de kan förebyggas.

SAM består av tre delar: att undersöka, genomföra och följa upp. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete beskrivs systematiskt arbetsmiljöarbete så här:

 

"[...] arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås."

 

Arbetsgivarens ansvar gäller också för inhyrd personal med undantag av frågor som rör kompetensutveckling och rehabilitering. Alla på arbetsplatsen ska delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, på samma sätt som att alla på en arbetsplats deltar i verksamheten och dess utveckling.

 

Att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans med arbetsmiljöfrågor brukar benämnas samverkan. Arbetsmiljölagen reglerar hur samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare ska gå till, till exempel genom regler om skyddsombudens verksamhet. Ofta finns även kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund som reglerar hur samarbetet ska ske.