Nöd- & krisberedskap

För att kunna göra rätt saker vid en brand behövs planering och därför behöver en handlingsplan för nödläge (brand, olycka, sjukdom eller dödsfall) utarbetas. Planeringsarbetet är i sig själv lika viktig som själva planen eftersom många frågeställningar och mycket kunskap genereras, vilket kanske aldrig skulle ske annars. Erfarenheten visar att man gör vad man har planerat för, varken mer eller mindre.


En handlingsplan kan presenteras på två olika sätt,

 (1) en sammanfattning för akuta lägen, Rädda, Larma, Varna, Släck.

 (2) en fördjupad dokumentation med fullständig information för utbildning/övning.

 

Handlingsplanen för nödläge ska vara;

 

Nedskriven - För att personalen ska kunna ta del av, och även repetera, informationen i handlingsplanen är det lämpligt att ha den nedskriven. Vill man certifiera sig enligt ISO 14001 är en skriftlig plan ett krav.

 

Välkänd - En handlingsplan är inget man använder som en manual när det väl händer. Den ska vara välkänd av all personal. Däremot kan det finnas vissa uppgifter (tel. nr, personnamn mm) som man hämtar ut den information som finns i planen men tanken är att den skall vara inövad.

 

Prövad - En skriven plan som inte är prövad under realistiska förhållanden är bara en teoretisk pappersprodukt. Det är därför viktigt att omsätta teorin i praktiken genom övning i realistiska förhållanden. Det är också bästa sättet upptäcka eventuella brister i planen.

 

Regelbundet övad - Genom att hålla planen uppdaterad och personalen kontinuerligt informerad om den bibehålls dess funktion och syfte. Övningar kan därför genomföras med bestämda tidsintervaller. Hur ofta beror på verksamheten, personalomsättningen och andra extraordinära faktorer. För många räcker det att aktualisera planen i samband med brand- och miljörevision varje år. Den kan med fördel kombineras med utbildning i brandskydd.

 

Indikation på brand sker oftast genom att man ser eller luktar eld/rök, blir uppmärksammad av andra personer eller hör det automatiska brandlarmet. Det är viktigt att förkorta tiden till upptäckt av brand så mycket som möjligt och därför bör en jämnt fördela "bevakning" av olika delar av byggnaden finnas i form av människor, brandvarnare eller brandlarm.

 

Pusselbitarna i en bra handlingsplan kan med fördel vara;

 

Rädda direkt hotade personer och för dessa till säker plats på tryggt avstånd från brand/rök.

 

Larma till SOS på telefon 112. Brandförsvaret är normalt på plats inom 5 –10 min från larm (inom tätort). SOS larmar samtidigt även ambulans och polis. Ta tid att svara på de frågor SOS-operatören ställer då det inte försenar utryckningen. Samtidigt som intervjun pågår larmar annan operatör ut de enheter som behövs.

 

Varna personer i byggnaden och tillkalla hjälp för att fördela uppgifter/funktioner som kan vara förbestämda samt Evakuera personal och kunder till säker plats/ återsamlingsplats.

 

Släck branden om den bedöms enkel att släcka - sunt förnuft råder. Om du bedömer att branden är för stor att släcka Begränsa då branden, och röken, genom att stäng dörrar och fönster.

 

Möt Räddningstjänsten och informera om läget.

 

KRISLÄGE

Begreppet krisläge är enligt MSB synonymt med begreppet krissituation och definieras i enlighet med regeringens definition av begreppet kris i Stärkt krisberedskap – för säkerhets
skull (prop. 2007/08:92) som anger att samhället befinner sig i ett krisläge när det inträffat en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och som hotar grundläggande värden och funktioner.

 

Ett krisläge kan inte hanteras med normala resurser och normal organisation. Ett krisläge
uppstår oväntat, utanför det vanliga och vardagliga. För att komma ur krisläget
krävs samordnade åtgärder från flera aktörer.