Brandskyddsarbete allmänt

Säkerhetsarbete i ett företag, där brandskyddet är en del, styrs till stor del av lagar, förordningar och villkor. Trots lagstiftarnas intentioner är det viktigaste ändå att det hos de ansvariga finns kompetens, sunt förnuft och en tydlig ambition att skapa en trygg och säker arbetsplats för personal och besökare.
Även om denna hemsida primärt fokuserar på organisationer och företag omfattar lagens krav även privata, icke kommersiella, organisationer och föreningar som exvis
bostadsrättsföreningar.

 

Den lag som ligger till grund för brandskyddsarbetet (Lagen om skydd mot olyckor eller LSO) är också skriven utifrån ett "funktionellt perspektiv". Det innebär att man inte detaljreglerat hur brandskyddsarbetet ska utföras utan fokuserat mer på att det görs och på det slutliga resultatet, ett funktionellt, systematiskt säkerhetsarbete.

 

Det betyder inte att man kan bortse från de konkreta krav som både försäkringsbolag och myndigheter har. Eftersom många inte känner till dessa vore det "tjänstefel" att inte informera om det.

 

Lagen LSO

2 § säger: Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

4 § säger: Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor som anges i första stycket.

 


Lagtexten i sin helhet.

 

För att uppfylla lagens krav anser Räddningsverket att det är skäligt att ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivs och dokumenteras i syfte att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.

 

Sammanfattningsvis kan detta formuleras i följande text från Räddningsverkets dokument;

 

"Systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas såväl med avseende på förebyggande åtgärder som på de åtgärder som planeras i händelse av inträffad brand. Det innebär att ägare och nyttjare fortlöpande bör vidta de åtgärder som behövs för att få bort eller minska risken för brand. En bedömning av om brandskyddet är tillfredsställande bör omfatta byggnadens och verksamhetens samtliga brandskyddsåtgärder vägda mot de brandrisker som finns."

 

Skulle ett tillbud inträffa pga underlåtenhet att bedriva brandskyddsarbete kan påföljd enligt nedan bli konsekvensen;

 

"Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt, vållar brand eller ofärd som avses i 1, 2 eller 3 § eller framkallar fara för det...döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex månader.Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år." Lag (1990:416).


Den första prövningen av lagen ledde till att ansvarig VD blev dömd för ett undermåligt brandskydd. På så sätt var han ansvarig för att ha "framkallat fara för brand". Läs mer...
 

Försäkringsbolagen ser också allvarligt på frågan vilket framgår av följande villkorstext från ett av de största bolagen avseende företagsförsäkringar:

 

"Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskydds-arbete ska införas, bedrivas och kontrolleras. Bolaget förbehåller sig rätten att under löpande avtalsperiod förändra försäkringens omfattning om det vid kontroll framkommer att systematiskt brandskyddsarbete inte utförts till fullo enligt Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer.

Har säkerhetsföreskrift inte följts sätts ersättningen ned i enlighet med....."

 

Omfattningen av brandskyddsarbetet kan givetvis variera i omfattning beroende på fastighetens utformning och verksamhetens art.

 

Hemma i villan eller lägenheten kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning samt att ha brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i. Här behövs ingen dokumentation.

 

Sedan växer det systematiska brandskyddsarbetet successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker osv. En förskola behöver en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en mycket enkel form av dokumentation, medan en industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete och med en mer omfattande dokumentation för detta.

 

Det är inte tillsynsmyndighetens behov eller krav som styr hur dokumentationen läggs upp, utan den är i första hand till för objekten själva och för att de ska ha ordning och reda i sitt system. Däremot kommer tillsynsmyndigheten vid en tillsyn att gå igenom det systematiska brandskyddsarbetet och be att få se dokumentationen.

 

 

"I samhället och bland Sveriges räddningstjänster har det allteftersom utvecklats en insikt om vad som är vägen till minskade skador på människor, egendom och miljö. Den vägen är en förbättrad förmåga hos den enskilde att hantera olyckor. Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) är samhällets styrande dokument för att åstadkomma denna utveckling."
// Förbundschef Tommy Forsberg

 

Se även Arbetmiljöverkets krav AFS 2009:02
Se även Boverkets byggregler, BBR, avnsitt 5