Undersök arbetsmiljön

Om risker i arbetet upptäcks tidigt kan åtgärder vidtas för att undvika att de anställda skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.

 

I det dagliga arbetet kommer det ofta fram hur personalen mår. Stor korttidsfrånvaro, vantrivsel ocha relationsproblem är varningssignaler om risker i arbetet. Skriv ned de riskkällor som identifierats exvis hög arbetsbelastning, ensamarbete, tunga lyft.

 

Det finns inte något bestämt tidsintervall för hur ofta undersökningar ska göras. De ska dock göras så ofta att ni har klart för er vilka risker som finns och vad som behöver åtgärdas. Vilka områden och frågeställningar man väljer att mäta beror till viss del på vilken verksamhet som bedrivs men det finns också generella frågor som passar alla typer av verksamheter.

 

I undersökningsfasen gör man här första delen av riskbedömningsprocessen nämligen riskanalysen (riskidentifiering + riskskattning).