Riskbedöm

Värdera de riskkällor som identifierats. Fråga dig hur stor sannolikheten är för att arbetstagare ska drabbas av ohälsa eller olycksfall på grund av riskkällan.

 Fundera också över konsekvenserna av det som kan hända. Ange om risken är allvarlig eller inte.

 

Riskbedömningen är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet.

 

När ni vet vilka riskerna är och hur allvarliga de är, bestäm då vem som ska åtgärda riskerna och vem som ska följa upp åtgärderna. I ett litet företag är det ofta chefen själv som tar hand om arbetsmiljöfrågorna. Det kan också vara någon annan i företaget som får i uppgift att åtgärda och att kontrollera de genomförda

 

I undersökningsfasen gör man nu andra delen av riskbedömningsprocessen nämligen riskvärdering.