Policy & regler

I en policy formuleras mål och syfte(n) med brandskyddsarbetet. Policyn skall gälla hela verksamheten och därför måste denna antas av den som är ansvarig för verksamheten.

 

Policyn kan innehålla såväl övergripande mål som delmål för verksamhetens brandskyddsarbete, detta för att tydliggöra inriktningen med arbetet. Även mål för specifika delar av verksamheten kan formuleras i policyn.

 

Varken policy eller regelverk får bli en papperstiger utan ska vara kommunicerad till hela organisationen. Policyn är en viktig del i ledningens budskap till hela organisationen om hur man ser på frågor kring säkerhet i allmänhet och brandskydd i synnerhet. Ledningens inställning och engagemang är en betydande framgångsfaktor för att få personal att vara delaktiga i arbetet.

 

De regler som ska gälla för att minimera riskerna för brand kan avse t ex användandet av levande ljus, heta arbeten, förvaring av brandfarliga varor, truckladdning och tillfälliga övernattningar. I regeln bör det stå vad den gäller, varför den finns till, hur man skall agera och vem som skall tillämpa den.

 

Exempel på övergripande brandskyddspolicy.