Riskanalys- & hantering

Sverige inträffar ungefär 10 000 bränder i byggnader varje år. En brand kan orsaka stora skador på människor, egendom och i miljön. Att känna till riskerna i verksamheten och vara förberedd på att klara eventuella tillbud skapar en trygg arbetsplats.
Dessutom är det både enklare och mer ekonomiskt att förebygga brand än att åtgärda branden och dess konsekvenser.

 

De som äger byggnader, fastigheter och andra anläggningar och de som bedriver verksamhet i dem är ansvariga för att brand- och utrymningsskyddet är fullgott.

 

För att kunna arbeta systematiskt med sin brand- och utrymningssäkerhet måste man känna till vilka risker och vilket skydd som finns. (Risk är en sammanvägning av sannolikheten att en olycka inträffar och konsekvensen av den). Vad man då bör titta på är;

(1) de risker som finns,
(2) det skydd som finns,
(3) vilka brister som finns och
(4) vilka konsekvenser potentiella tillbud skulle få på verksamheten.

 

För att skaffa sig kännedom om detta måste man genomföra någon form av riskinventering / riskanalys.Den enklaste formen för detta innebär att man går igenom sin verksamhet och de lokaler den bedrivs i och försöker hitta alla de risker som finns.

Man får i det sammanhanget inte glömma att inventera de organisatoriska risker som kan finnas exvis personer med nedsatt förmåga att förstå eller agera i en nödsituation, brist på eller tillgång till kompetenta personer avseende att hantera nöd- och krisläge.

 

När man sedan sammanställt riskerna görs en bedömning av risk- och skyddsnivån. Utifrån denna analys kan regler och rutiner utformas för att minimera risken eller lindra konsekvenserna.

 

Risker kan hanteras på fyra olika sätt beroende på verksamhetens förutsättningar. Antingen kan de;

(1) undanröjas genom att man exempelvis väljer annan teknisk lösning eller arbetssätt
(2) reduceras genom olika skyddsåtgärder som exempelvis egenkontroller
(3) överföras vanligast genom försäkring men också genom avtal/kontrakt med leverantörer
(4) accepteras om konsekvensen av tillbud är hanterbar