Uppföljning & utveckling

Brandskyddsarbetet ska bedrivas på ett systematiskt och kontinuerligt sätt i syfte att uppnå målsättningen som finns beskriven i policyn. De olika momenten ska följas upp och utvärderas och vid behov förändras så att de är realistiska och gagnar verksamheten och brandskyddet.

 

Brandskyddsorganisationen ska fungera och personal ska ha genomgått planlagd(a) utbildning(ar).

Instruktioner och rutiner ska vara relevanta och den tekniska brandskyddsbeskrivningen uppdaterad efter eventuella ombyggnationer och förändringar. Kontroller ska vara genomförda och brister åtgärdade. Tillbudsrapportering ska sammanställas och presenteras.

 

Uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet bör ske årligen och resultatet redovisas för ledningen. Vid uppföljningen bör samtliga med uttalade ansvarsområden inom brandskyddsorganisationen delta. För vissa moment som kontroll och underhåll med tillbudsrapportering kan uppföljning behöva ske oftare