Utbildning & övning

Utbildning och övning är en viktig bit i det systematiska brandskyddsarbetet. För att kunna arbeta med att förhindra bränder och att begränsa skadorna vid bränder krävs kunskap om brandorsaker, brandskydds-installationer, hur man initierar utrymning, hanterar en handbrandsläckare osv.

 

I brandskyddsdokumentet bör ingå en utbildningsplan som tar upp vilka som skall genomgå olika typer av utbildningar och när och hur ofta de skall göra det. När utbildningsplanen upprättas ska de funktioner och behov som finns i brandskyddsorganisationen och verksamheten i övrigt inventeras.

 

Det är ofta nödvändigt att personer med olika uppgifter både har en grundläggande brand-skyddsutbildning och specialutbildning för respektive ansvarsområde, t ex brandlarms-anläggning eller heta arbeten.

 

Möjligheterna att utrymma på ett betryggande sätt är avgörande för personskyddet. Generellt gäller att det ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, dvs en brand får bara blockera en av utrymningsvägarna. En annan förutsättning för att en utrymning skall bli lyckosam är att de som normalt befinner sig i byggnaden är medvetna om var och hur de skall ta sig ut. Det ska vara känt för alla var utrymningsvägarna finns, hur utrymningslarmet låter, var återsamlingsplatsen är belägen etc.

 

För att allt detta skall fungera krävs återkommande genomgångar och utrymningsövningar. Dessa bör planeras och ledas av en brandskyddskompetent person.