Kontroll & underhåll

För att brandskyddet fortlöpande skall fungera måste det genomföras regelbundna kontroller och underhåll.

Utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar osv måste fungera för att personerna som befinner sig i byggnaden ska kunna utrymma på ett betryggande sätt och egendomsskadorna ska bli så begränsade som möjligt.

 

Det är viktigt att upprätta checklistor så att kontroll- och underhållsarbetet sker på samma sätt varje gång och att det därmed blir lätt att följa upp.

Med hjälp av den tekniska brandskyddsbeskrivningen och aktuella instruktioner ska brandskyddskontrollanten veta vad han ska kontrollera, åtgärda eller rapportera.

 

Externa revisioner i form av revisionsbesiktning av brandlarm, sprinkler och el kan vara ytterligare en form av kontroller. En annan viktig del är att alla brandtillbud rapporteras internt. Detta för att dra lärdom av händelsen och kunna vidta åtgärder för att förhindra upprepning.