Brandfarlig vätska
 

Nya föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
den 23 augusti 2013 08:53


Brandfarlig vätska definieras som en vätska vars flampunkt är max 100 grader C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, aceton, fotogen, koncentrerad spolarvätska och i de flesta fall även utspädd spolarvätska. Information om en vätskas flampunkt finns i produktbladet för respektive produkt. Produktbladen får du via leverantören.

 

Från flampunkten indelas den brandfarliga vätskan i olika klasser. Klassindelningen är viktig då denna bland annat avgör hur den brandfarliga vätskan ska förvaras och hanteras. Generellt kan sägas att det ställs högre krav på en brandfarlig vätska av klass 1 då denna är mer brandfarlig än en vätska som tillhör klass 3. Klassindelning på brandfarliga vätskor sker enligt följande:

 

Klass 1:   Flampunkt upp till 21 grader C (Bensin, T-röd, T-blå, K-sprit, Aceton).
Klass 2a: Flampunkt 21 till 30 grader C (Xylen).
Klass 2b: Flampunkt 30 till 55 grader C (Kristallolja, T-grön, Lacknafta, Fotogen).
Klass 3:   Flampunkt 55 till 100 grader C (Diesel, eldningsolja).

 

För att förhindra att en brand i brandfarliga varor leder till allvarliga skador på kunder som vistas i en butik har MSB utfärdat flera föreskrifter som rör förvaring och hantering av brandfarliga varor i butiker. Beroende på butikslokalens storlek och de brandfarliga varornas klass och förpackning får olika mängder brandfarlig vara förvaras i butikslokalen.

 

 Försäljnings
 area kvm

 Aerosoler 
    antal

     liter

 Gasol 

  antal

   liter

 Vätska klass 1/2a oavsett

 behållare samt klass 2b/3

 i plast eller bräckliga  

 behållare

Vätska klass 2b/3
i övriga behållare
  - 200 50 60 100 1 000

  - 200 (friliggande

 1-plansbutiker)

100 60 250 1 000
  200 - 1 000 100 60  500 2 000

 Avskilt utrymme

 vid försäljnings-

 stället* 

 1 000  1 000 Totalt 10 000 

 

*Förvarings- och försäljningslokal där brandfarlig gas och vätska ska hanteras avskilt från övrig verksamhet så att brand inte kan spridas till eller från utrymmet inom 90 min (EI 90). Dörrar skall vara självstängande men får vara uppställda på rökdetektorstyrda magneter. Utrinnande vätska får inte spridas utanför utrymmet och utrymmet skall vara ventilerat.

Förpackningar
För att det skall vara betryggande för en slutanvändare att hantera brandfarlig vara får förpackningarna inte ha mer än en viss storlek. Se tabell nedan.

 

 

Med brandfarlig gas menas ett ämne som är i gasfas vid 21°C och kan antändas vid en blandning med luft.

 

Avstånd till brännbart material och utrymningsväg

 

Avstånd från brandfarlig vara till antändbart material bör vara 6 m. Små behållare (max 125 ml) med brandfarlig gas eller vätska får dock placeras närmare. Kortare avstånd kan också accepteras för mindre mängd än 25 liter brandfarlig vätska klass 3.

Avstånd från utrymningsväg till större mängd än 100 l brandfarlig vara bör vara minst 12 m för att utrymning ska kunna ske på ett säkert sätt.

 

Skåp för brandfarliga varor

 

I en butik kan det vara svårt att hålla avståndet 6 m till brännbart material och avståndet 12 m till utrymningsväg. Det kan ju också vara så att man vill förvara mer brandfarlig vara än vad som anges i tabellen ovan. Brandskyddet kan då istället lösas med skåp för brandfarlig vara. Detta kräver dock att alla brandfarliga varor förvaras i skåpet. Skåpen ska vara certifierade och P-märkta av Statens Provningsanstalt eller godkända av annat certifieringsorgan. Om godkända och P-märkta skåp används för förvaringen ersätter dessa skyddsavstånden på 6 respektive 12 meter enligt ovan. Fri placering av skåpet i lokalen får då tillämpas. OBS! Brandfarliga vätskor får inte förvaras i samma utrymme som brandfarliga gaser och aerosoler (sprayburkar).

 

Det finns två sorters sådana skåp:

 

- Klass I-skåp: har den högsta skyddsfunktionen och medger lagring av brandfarlig vara både i aerosolburkar och plastflaskor.

 

- Klass II-skåp: får inte användas för förvaring av aerosolburkar eftersom de kan explodera vid en brand.

 

Brandfarliga vätskor av klass 1 och 2a ska gruppvis hållas skilda från brandfarliga vätskor av klass 2b och 3. Med detta menas att indelningen t ex kan göras på olika hyllplan i förvaringsutrymmet eller i förvaringsskåpet. Finns det fler förvaringsskåp görs lämpligen indelningen i olika skåp.

Brandfarliga gaser och vätskor 2013-08-20