Brandskyddsdokumentation

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor är de flesta verksamheter skyldiga att dokumentera sitt brandskydd och i vissa fall att redovisa det för kommunen. Detta har inget med brandskyddsdokumentationen vid nybyggnad att göra utan är två helt skilda system utifrån två olika lagar.

 

Brandskyddsdokumentationen som tagits fram vid nybyggnad bör dock kunna utgöra ett utmärkt underlag för arbetet med att dokumentera sitt brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor.

 

Vid nybyggnad och ändringar gäller att man skall ha en brandskyddsdokumentation enligt avsnitt 5:12 i Boverkets byggregler (BBR). Boverkets byggregler ställer krav på den färdiga byggnaden och kravet på brandskyddsdokumentation i BBR innebär att det är egenskaperna och förutsättningarna för brandskyddet i den färdiga byggnaden som skall redovisas.

 

Dokumentationen skall innefatta förutsättningarna för brandskyddets utförande och brandskyddets utformning. Bland annat bör byggnadens brandcellsindelning och brandtekniska klasser redovisas, samt utrymningsstrategi.


I Brandskyddsdokumentation är också lämpligt att inkludera drift- och skötselinstruktioner samt planer för underhåll enligt BBR 2:51. Vid större byggprojekt är det lämpligt att ta hjälp av en brandkonsult för att projektera brandskyddet och ta fram en brandskyddsdokumentation.