Elfel

 

Under brandorsaksrubriceringen "tekniskt fel" döljer sig ofta elektriska brandorsaker. Detta är en sammanställning över de orsaker som ger antändning till följd av skador i elsystemet efter påverkan av yttre omständigheter eller människan.

Isolationsfel

 

Isolationen i elapparater kan förstöras av fukt, vatten, olja eller damm. Isolationen mot godset eller mellan strömförande ledare överbryggas och ger upphettning. Isolationen kan också förstöras av nötning, vibrationer eller mekanisk skada. Kablars och ledningars isolation kan skadas på många olika sätt. Plastisoleringen på kabeln är känslig för värme, tryck och böjning.

 

Isolationsfel kan i värsta fall orsaka spänningssättning i ledande delar i byggnaden. Om man då samtidigt råkar röra den spänningssatta delen och jordförbundna delar av byggnaden, finns risk för skador på människor och djur. Även brand kan uppstå.

 

Glappkontakt – övergångsmotstånd

I en strömkrets kan det bildas ett extra övergångsmotstånd i felaktiga och dåligt åtdragna ledningsskarvar, i anslutningspunkter samt i kontaktställen i brytare, frånskiljare och säkringar. Glappkontakten ger en upphettning som kan bli mycket varm och antända omgivningen.

 

Överbelastning

Överströmsskyddet - säkringarna ska vara anpassade för den kontinuerliga ström som ledningarna tål. Om kablarna överbelastas sjunker ledarna ihop på grund av för hög ledartemperatur. Plastisoleringen flyter då undan och de strömförande ledarna kommer i kontakt med varandra och ljusbågar och brand kan då uppstå.

 

Kortslutning

Kortslutning är en oavsiktlig kontakt mellan till exempel två strömförande ledare eller mellan strömförande ledare och jord. En kortslutning med metallisk förbindelse mellan två ledare gör normalt att säkringen löser ut. Men vid kortslutning i kabel kan en ljusbåge med mycket hög temperatur bildas utan att säkringen löser. Ljusbågen går inte att släcka, enda metoden är att bryta strömmen.

 

Anslutningskablar – sladdar

Skadade eller klämda anslutningskablar eller "sladdar" kan ge upphov till brand eller olycka.

Anslutningskablar består av olika plast- eller gummimaterial beroende på användningsområde. På de flesta arbetsplatser finns mängder av anslutningskablar. Anslutningskablar är speciellt utsatta för mekanisk påverkan (slag, tryck- och dragpåkänning), kemiskt angrepp (olja, lösningsmedel) och värme och kyla. Vid fel användning kan de spricka, bli spröda eller stelna. Använd inte skarvsladdar och grenuttag som ersättning för en fast elinstallation. Tänk på att...

  • ...byta trasiga/dåliga "sladdar" omgående.
  • ...ersätta skarvsladdar, grenuttag och sladdvindor, som inte används endast för tillfälligt bruk, med en fast installation, det vill säga kablar för fast förläggning och uttag. Placera uttagen där behovet finns.

 

Elcentraler – (äldre modeller)

Olyckor sker bland annat för att man tar ur fel propp/säkring i elcentralen. Dessutom tar det lång tid att få igång anläggningen, om man inte hittar rätt propp/säkring efter att den löst ut. Vid alla elcentraler ska därför en aktuell gruppförteckning finnas som visar vad som är anslutet till propparna/säkringarna.Om en säkring går sönder och glaset är borta/trasigt kan indikeringen på säkringen flyga ut och antända eller orsaka skada. Propphuvar ska därför vara försedda med skyddsglas. Dessutom ska alla propphuvar finnas och vara hela (även för reservgrupper). På nya propphuvar finns ett litet testhål för att inte glaset ska tas sönder. Materiel och damm ska avlägsnas från elcentralen för att minska riskerna för olyckor och brand. Om olyckan är framme, till exempel vid ett säkringsbyte, ska man ha möjlighet att ta sig bort från olycksplatsen (utan att skadas utöver den primära skadan). Framför elcentralen ska det därför finnas 1,2 meter fritt utrymme.