Samlingslokaler

 

En samlingslokal är enligt BBR5:241 en lokal eller grupp av lokaler inom en brandcell där ett större eller mindre antal personer med mindre god lokalkännedom kan uppehålla sig.
En samlingslokal förutsatts rymma fler an 150 personer och används t.ex. som hörsal, biograf, kyrka, restaurang eller sporthall, för teater, konserter, dans, studier, fritidsverksamhet eller som varuhus eller annan detaljhandelsanläggning.

 

Regler för lokal för upp till 150 personer

 

- Detskall alltid finnas minst två av varandra oberoende vägar ut ur lokalen.

- Bredden på varje utrymningsväg bör vara minst 1,2 meter. I små lokaler kan bredden 0,9 m accepteras.
- I en utrymningsväg får inget materiel finnas. Bord, stolar, sopor får aldrig någonsin lagras i en utrymningsväg. Det får aldrig finnas någonting som står framför en utrymningsväg.
- Dörrar i utrymningsvägar ska vara lätta att öppna med dörrhandtag eller panikregel. Dörren skall gå utåt och kunna öppnas utan nyckel.
- Utrymningsvägarna ska vara markerade med belysta eller genomlysta skyltar. Om utrymningsvägen inte kan ses från hela lokalen skall den kompletteras med vägledande skyltar som visar i vilken riktning man skall gå för att hitta utgången.
- I lokalen ska finns en skylt som visar hur många personer inkl. personal som samtidigt får vistas i lokalen.
- Brandsläckare ska finnas i lokalen. De ska vara lätt åtkomliga och vara utmärkta med synliga skyltar.
- Ansvarig person ska informera lokalens personal om vad som ska göras vid en brand och fördela olika uppgifter.
- All personal och arrangörer ska vara informerade om gällande brandskyddsregler för den aktuella lokalen.
- Offentlig tillställning kräver alltid polistillstånd.


Regler för lokal för mer än 150 personer

 

- Det skall alltid finnas minst två av varandra oberoende vägar ut ur lokalen. Om lokalen är godkänd för 600 - 1 000 personer ska det finnas tre utgångar och om lokalen får ta in mer än 1 000 personer ska det finnas minst fyra utgångar.
- Bredden på varje utrymningsväg ska vara minst 1,2 meter.
- I en utrymningsväg får inget materiel finnas. Bord, stolar, sopor får aldrig någonsin lag-ras i en utrymningsväg. Det får aldrig finnas något som står framför en utrymningsväg.
- Dörrar i utrymningsvägar ska vara lätta att öppna med dörrhandtag eller panikregel. Dörren ska alltid gå att öppna utåt och kunna öppnas utan nyckel.
- Utrymningsvägarna ska vara markerade med belysta eller genomlysta skyltar. Om utrymningsvägen inte kan ses från hela lokalen skall den kompletteras med vägledande skyltar som visar i vilken riktning man ska gå för att hitta utgången.
- Utrymningsvägarna ska ha både allmän belysning och nödbelysning. Lokalen ska vara försedd med nödbelysning som ska fungera även vid ett strömavbrott. Utrymningsskyltar och trappsteg i utrymningsvägarna ska vara belysta och säkerställas med nödbelysning. Nödbelysningen ska fungera i minst 60 min.
- Lokalen ska ha ett utrymningslarm som aktiveras automatiskt eller från bemannad plats vid upptäckt av brand. Det bör finnas ett inspelat utrymningsmeddelande.
- Lokalen får ej ha brännbart ytskikt i tak.
- I lokalen ska finnas skylt som visar hur många personer inkl. personal som samtidigt får vistas i lokalen.
- Brandsläckare skall finnas i lokalen. De ska vara lätt åtkomliga och utmärkta med synliga skyltar.
- Ansvarig person ska informera lokalens personal om vad som ska göras vid en brand och fördela olika uppgifter. All personal och arrangörer ska vara informerade om gällande brandskyddsregler för den aktuella lokalen.
- Offentlig tillställning kräver alltid polistillstånd.


Lokaler med publik sittandes på stolar placerade i rader.

 

Stolarna skall delas in i "kvarter" med 1,2 - 2 meter breda gångar emellan. Det skall även finnas lika breda gångar längst fram vid scenen, längst bak samt vid kanterna i lokalen. Kvarteren bör bestå av max 10 rader och vara max 15 meter breda. Stolarna skall även kopplas samman 5 och 5 så att de inte välter vid en utrymningssituation.

 

Se även denna rapport.