Utrymning

 

Fria utrymningsvägar

 

Antalet utrymningsvägar ska anpassas efter verksamheten, de som arbetar på arbetsplatsen och lokalernas utformning. I regel ska det finnas minst två, av varandra oberoende, utrymningsvägar som leder ut i det fria eller till någon annan säker plats.

Dörrarna till eller i utrymningsvägar ska normalt vara utåtgående, de ska vara lätta att öppna och inte blockerade. Dörrarna kan bara vara låsta om det inte förhindrar en snabb och effektiv utrymning.

 

Högre krav

 

På vissa arbetsplatser där utrymningen är särskilt besvärlig, till exempel i höglager, traversförarrum och maskinrum ställs högre krav på förberedelserna. I utrymmen där endast tillfälliga arbeten normalt förekommer, till exempel vid tillsyn, rengöring och reparationer i cisterner, kulvertar eller transformatorrum, bör den som utför arbetet ha kontakt med någon person utanför rummet.

Utrymningslarm

I vissa lokaler ställs krav på att larm och detektorer ska finnas. Larmsignalen måste kunna uppfattas av alla och i alla delar av lokalen.

Signalen får inte gå att förväxla med andra signaler, till exempel processignaler. Larmet ska kunna utlösas manuellt och om det behövs även automatiskt.

 

Utrymningsplan

 

På arbetsplatser bör minst ett anslag med utrymningsplan sättas upp på varje våningsplan. Planen ska visa utrymningsvägar, hur och när man larmar räddningskår eller annan hjälpinstans. Den ska också ange var manuella larmutlösningsdon finns och visa var återsamlingsplatsen är.

 

Nödbelysning

 

I vissa utrymningsvägar krävs nödbelysning. Den bör ha en belysningsstyrka av minst en lux på golvet i gångstråket och placeras så lågt att den kan visa vägen även vid kraftig rökutveckling.

 

Markering och skyltning

 

Skyltar och andra vägledande markeringar ska normalt finnas för att visa utrymnings-vägar. Markering av utrymningsväg ska ske på golv om det finns risk för att vägen kan bli blockerad. Även platser där handbrandsläckare finns ska markeras med skyltar.

 

Mall för utrymningsövning