Nödläge

 

Med NÖDLÄGE avses händelser och situationer som uppstår i vår verksamhet och där vår egen kapacitet är, eller bedöms vara, otillräcklig för att på ett effektivt och säkert sätt kunna bemästra situationen och dess följder.


Med BEREDSKAP FÖR NÖDLÄGE avses de förberedelser som förebygger och hanterar en nödsituation inklusive erforderlig beredskapsutrustning.För att kunna göra rätt saker vid en ett nödläge (brand, olycka, sjukdom eller dödsfall) krävs planering och därför behöver en handlingsplan utarbetas. Planeringsarbetet är i sig själv lika viktig som själva planen eftersom många frågeställningar och mycket kunskap genereras, vilket kanske aldrig skulle ske annars.

 

Erfarenheten visar att man gör vad man har planerat för, varken mer eller mindre.

 

Handlingsplanen för nödläge ska vara;

Nedskriven - För att personalen ska kunna ta del av, och även repetera, informationen i handlingsplanen är det lämpligt att ha den nedskriven. Vill man certifiera sig enligt ISO 14001 är en skriftlig plan ett krav.

 

Välkänd - En handlingsplan är inget man använder som en manual när det väl händer. Den ska vara välkänd av all personal. Däremot kan det finnas vissa uppgifter (tel. nr, personnamn mm) som man hämtar ut den information som finns i planen men tanken är att den skall vara inövad.

 

Prövad - En skriven plan som inte är prövad under realistiska förhållanden är bara en teoretisk pappersprodukt. Det är därför viktigt att omsätta teorin i praktiken genom övning i realistiska förhållanden. Det är också bästa sättet upptäcka eventuella brister i planen.

 

Regelbundet övad - Genom att hålla planen uppdaterad och personalen kontinuerligt informerad om den bibehålls dess funktion och syfte. Övningar kan därför genomföras med bestämda tidsintervaller. Hur ofta beror på verksamheten, personalomsättningen och andra extraordinära faktorer. För många räcker det att aktualisera planen i samband med annan årlig säkerhetsrevision.

 

Pusselbitarna i en bra handlingsplan kan med fördel vara;

 

Rädda direkt hotade personer och för dessa till säker plats på tryggt avstånd från ntillbudssituationen.

 

Larma till SOS på telefon 112. Brandförsvaret är normalt på plats inom 5 –10 min från larm (inom tätort). SOS larmar samtidigt även ambulans och polis. Ta tid att svara på de frågor SOS-operatören ställer då det inte försenar utryckningen. Samtidigt som intervjun pågår larmar annan operatör ut de enheter som behövs.

 

Varna personer i byggnad och omgivning och tillkalla hjälp för att fördela uppgifter/funktioner som kan vara förbestämda samt Evakuera personal och kunder till säker plats/ återsamlingsplats.

 

Agera i övrigt utifrån de rutiner som finns avseende respektive tillbud.

 

Möt Räddningstjänsten och informera om läget.