Utrymningsövning

 

Förslag på utrymningsövning inkl förberedelse och uppföljning.

Steg 1:


Gå igenom relevanta frågeställningar internt före utrymningsövningen, utan att därför berätta att en övning kommer. Det höjer kunskapen/medvetandet/beredskapen och skapar bra förutsättningar för en lyckad övning.

Utgå från dessa frågor;

Finns utrymningsstrategi?
Sker regelbunden kontroll av låsfunktioner i dörrar, fönster och luckor?
Finns det två av varandra oberoende utrymningsvägar?
Går det lätt att hitta och komma ut via utrymningsvägarna?
Är utrymningsvägarna rätt markerade med skyltar?
Är utrymningsvägarna öppningsbara utan nyckel?
Är utrymningsvägarna fria från hindrande materiel?
Är personalen informerade om återsamlingsplatsen?
Är personalen informerade om ev. brandcellsindelning?
Finns ansvarig för kontrollräkning av personer efter utrymning?
Finns ansvarig kontaktperson mot Räddningstjänsten? *
Finns beredskap att hantera handikappade personer (blinda, rullstolsburna..)

Steg 2:

Genomför nödvändiga åtgärder utifrån ovanstående ”inventering”.

Steg 3:

Genomför oannonserad utrymningsövning och dokumentera händelseförloppet.

Steg 4:

Gå igenom övningen med inblandade och åtgärda det som inte fungerade tillfredsställande.

Lyft följande frågor:

Larmade någon SOS?
Gjordes avsökning av lokalerna?
Kom alla ut ur byggnaden inom rimlig tid?
Kom alla till rätt plats?
Kunde den ansvarige delge relevant information (som Räddningstjänsten skulle efterfråga)
          -Finns det personal eller besökare kvar i byggnaden och i så fall vart?
          -Är någon skadad och i så fall hur?
          -Finns det speciellt brandfarlig/explosiv vara i byggnaden?
          -Var brinner det, kontor xxx, våning xxx?

Steg 5:

Formulera/revidera utifrån resultatet av övningen utrymningsstrateg med rutiner och instruktioner som säkerställer att larmgivning, utrymning och räddningsinsatser sker på ett snabbt och effektivt sätt